اگر پیام خدا رو خوب دریافت نکردید، به «فرستنده ها» دست نزنید، «گیرنده ها» را تنظیم کنید.

 خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم.

خودرا ارزان نفروشیم،درفروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند:

قیمت=خدا!

وقتی احساس غربت می کنید یادتان باشد که خدا همین نزدیکی است.

یادمان باشد که خدا هیچ وقت ما را از یاد نبرده است.

ما خلیفۀ خداییم، مثل خدا باشیم، قابل دسترس در همه جا و همه گاه.

خدا از آن کس که روزهایش بیهوده می گذرد، نمی گذرد.

بیهوده گفته اندتنها «صداست» که میماند،تنها «خداست»که می ماند

شکسته های دلت را به بازارخدا ببر،خداخودبهای شکسته دلان است.

به چشم های خود دروغ نگوییم، خدا دیدنی است.

امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چطور؟

 وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای ناامیدی نیست.